Ostoehdot

YLEISET OSTOEHDOT – voimassa 1.1.2013 alkaen  

Näitä ehtoja sovelletaan esineen ostoon huutokaupassa ostajan (jäljempänä Ostaja) ja Hagelstamin Huutokaupat Oy/Apollo Huutokaupat (jäljempänä Huutokaupan järjestäjä) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin tarjouksen tekijään huutokaupassa sekä ostomääräyksen antajaan. Apollo Huutokaupat on Hagelstamin Huutokaupat Oy:n rekisteröity aputoiminimi. 

1       LÄHTÖHINTA

Huutokaupan järjestäjä, joka toimii toimeksiantajan eli myyjän lukuun, määrittelee kullekin esineelle lähtöhinnan. Lähtöhinta mainitaan huutokauppaluettelossa, ja se perustuu esineen markkinaperusteiseen arviointiin. Lähtöhinnan ainoana tarkoituksena on toimia ohjeena ostajalle. Todellinen myyntihinta eli vasarahinta voi olennaisesti ylittää tai alittaa annetun lähtöhinnan.

2       LUETTELOSSA ANNETUT TIEDOT JA ESINEEN KUNTO

Kaikki esineet myydään huutokaupassa huutokauppaluettelon tietojen mukaisina sekä siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Huutokaupan järjestäjä antaa myytävistä esineistä tietoja huutokauppaluettelossa. Huutokaupan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa luettelokuvauksia. Mahdolliset muutokset ja lisäykset asetetaan nähtäville tai niistä ilmoitetaan suullisesti huutokauppatilaisuudessa. Ostajan tulee ennen huutokauppaa tarkastaa esine sekä arvioida sen kunto ja laatu huolellisesti. Luettelossa, internetissä ja muussa materiaalissa oleva kuva on tarkoitettu ainoastaan esineen tunnistamiseen. Huutokauppaluettelossa tai muussa materiaalissa esim. kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, alkuperästä tai kunnosta annetut tiedot ovat kuitenkin ainoastaan ohjeena Ostajalle, kun Ostaja tarkastaa esineen, eivätkä ne vapauta Ostajaa tarkastusvelvollisuudesta. Huutokaupan järjestäjä vastaa luettelon tiedoissa mahdollisesti olevista olennaisista virheistä ainoastaan, mikäli virheet johtuvat törkeästä huolimattomuudesta Huutokaupan järjestäjän puolella. 

3       HUUTOMAKSU JA ARVONLISÄVERO

Esineen Ostajan tulee suorittaa kunkin huutokauppaesineen osalta vasarahintaan lisätty huutomaksu, joka on 18 % vasarahinnasta, sekä huutomaksulle laskettava arvonlisävero. Tietyt huutokauppakohteet on tuotu maahan Euroopan unionin ulkopuolelta myytäväksi huutokaupassa tilapäisen maahantuonnin ehdoin. Näin ollen kohteen Ostajasta tulee maahantuoja ja hän on velvollinen suorittamaan vasarahinnasta kulloinkin voimassaolevan ALV-maksun. Mikäli Ostajana on yritys, ja huutokauppakohde viedään EU:n ulkopuolelle, tällöin ostaja voi vaatia maksun ALV-takaisin Suomen tulliviranomaisilta. Esineet on luettelossa osoitettu Ω –merkillä. Ostaja on itse vastuussa esineen verotukseen liittyvien asioiden selvittämisestä sekä esineestä johtuvista verovelvoitteista.

4       JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan taide-esineiden ja käyttötaideteosten jälleenmyyntiin liittyy jälleenmyyntikorvaus. Jälleenmyyntikorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus, joka maksetaan tekijälle elinaikana tai tekijänoikeuden haltijoille 70 vuoden ajan tekijän kuoleman jälkeen. Ostajan tulee suorittaa Huutokaupan järjestäjälle jälleenmyyntikorvaus sekä siihen lisättävä arvonlisävero, jotka Huutokaupan järjestäjä tilittää edelleen Kuvasto ry:lle. Korvaus lasketaan arvonlisäverottomasta vasarahinnasta alla olevan mukaisesti. Jälleenmyyntikorvausta ei peritä myyntihinnasta, joka arvonlisäverottomana on enintään 255 euroa.  

5 %            jos vasarahinta on enintään 50.000 euroa

3 %            jos vasarahinta on 50.001–200.000 euroa

1 %            jos vasarahinta on 200.001–350.000 euroa

0,5 %         jos vasarahinta on 350.001–500.000 euroa

0,25 %       jos vasarahinta on yli 500.001 euroa.

Jälleenmyyntikorvaus on kuitenkin enintään 12.500 euroa.

Jälleenmyyntikorvaus tulee suorittaa esineistä, jotka on luettelossa merkitty tähdellä (*).

5       REKLAMAATIOT

Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa. Ostajalla on tämän jälkeen yksi (1) kuukausi aikaa toimittaa Huutokaupan järjestäjälle kirjallinen reklamaatio. Tämän jälkeen Ostaja menettää oikeutensa reklamoida.

6       VASTUU

Huutokaupan järjestäjän vastuu Ostajaan nähden määräytyy pakottavan lainsäädännön sekä näiden ehtojen mukaisesti. Huutokaupan järjestäjän vastuu Ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että Ostaja palauttaa esineen Huutokaupan järjestäjälle ja Huutokaupan järjestäjä palauttaa Ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Näin ollen Huutokaupan järjestäjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

7       TARJOUKSEN TEKEMINEN HUUTOKAUPASSA

Henkilön, joka haluaa tehdä tarjouksen huutokaupassa, on ennen huutokauppaa hankittava Huutokaupan järjestäjältä huutonumero. Huutokaupan järjestäjä pidättää oikeuden harkita vapaasti huutonumeron luovuttamista, kokonaishuutojen maksimisummaa sekä pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa huutonumeron käyttöoikeuden käynnissä olevan huutokaupan aikana. Tarjous tulee antaa nostamalla huutonumeroa tai muulla selvällä merkillä, ja tarjouksen korotusten tulee olla kohtuullisia siihen hintatasoon nähden, jolla tarjoaminen tapahtuu. Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, jonka tekijä on tuolloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Korkeimman tarjouksen tehneen tulee esittää huutonumeronsa Huutokaupan toimittajalle oston rekisteröimiseksi. Mikäli tarjoukset ovat samansuuruiset, Huutokaupan toimittaja päättää yksin, kummalla tarjouksella on etuoikeus ostoon. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä, Huutokaupan toimittajalla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta. Huutokaupan järjestäjän toimittajalla on oikeus päättää myös millä summalla tarjousta on korotettava, jotta uusi tarjous voidaan katsoa tapahtuneeksi. Huutokaupan järjestäjään toimittajalla on oikeus jättää huomioimatta tietyn tarjoajan tarjoukset. Huutokaupan järjestäjän toimittaja ratkaisee yksin ja lopullisesti kaikki huutokaupan aikana syntyvät riita-asiat.

8       MAKSU

Maksu tulee suorittaa välittömästi huudon tapahduttua. Maksu voidaan suorittaa käteisellä tai Huutokaupan järjestäjän kulloinkin hyväksymällä pankki- tai luottokortilla. Luottokorttimaksuista peritään kulloinkin voimassaoleva käsittelymaksu. Maksu voidaan suorittaa myös laskua vastaan seitsemän (7) päivän kuluessa huutokauppapäivästä Huutokaupan järjestäjän pankkitilille. Mikäli maksua ei ole suoritettu seitsemän päivän kuluessa, Huutokaupan järjestäjällä on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

- pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua

- veloittaa Korkolain mukaista viivästyskorkoa

- peruuttaa osto

- myydä esine uudelleen ensimmäisen Ostajan lukuun, jolloin Ostajalle pyritään etukäteen tiedottamaan asiasta ennen uudelleenmyyntiä. Huutokaupan järjestäjällä on uudelleenmyynnissä oikeus päättää lähtöhinta ja määrätä tai olla määräämättä valvottu hinta. Huutokaupan järjestäjä kattaa kertyneistä varoista Ostajan velat sekä kaikki muut Ostajan velasta aiheutuneet kulut. Mahdollinen ylijäämä maksetaan Ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Huutokaupan järjestäjän kuluja, jää loppuosa Ostajan velaksi Huutokaupan järjestäjälle.

9       NOUTO

Ostajan tulee noutaa esine seitsemän päivän kuluessa huutokauppapäivästä. Esine luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Mikäli esineitä ei ole noudettu viimeistään kymmenen (10) päivän huutokaupasta, Huutokaupan järjestäjällä on oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi ostajan kustannuksella ja riskillä. Ostajan tulee esine noutaessaan maksaa säilyttäjälle esineen säilytyksestä koituneet kulut.  Kaikki Huutokaupan järjestäjälle esineen noutamatta jättämisestä aiheutuneet kulut veloitetaan Ostajalta.

10     KIRJALLINEN TARJOUS   

Huutokaupan järjestäjä ottaa vastaan kirjallisia tarjouksia Ostajilta, joilla ei ole mahdollisuutta itse osallistua huutokauppaan. Kirjallisten tarjousten tulee olla Huutokaupan järjestäjällä viimeistään 24 tuntia ennen huutokaupan alkua. Tarkempia tietoja Hagelstamin huutokauppamenettelystä saa puhelimitse numerosta +358 (0)9 687 7990 tai sähköpostitse osoitteesta hagelstam@hagelstam.fi sekä Apollo Huutokauppojen huutokauppamenettelystä numerosta +358 (0)9 687 7610 tai sähköpostitse osoitteesta apollo@apolloauctions.fi. Kirjallisen tarjouksen peruuttaminen tai muuttaminen on tehtävä kirjallisesti viimeistään 24 tuntia ennen huutokaupan alkua. Huutokaupan järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjousta, jos Toimeksiantaja ei ole maksukykyinen tai muusta erityisestä syystä. Huutokaupan järjestäjä jättää Toimeksiantajan puolesta tarjouksen korkeintaan siihen hintaan, jonka Toimeksiantaja on määrittänyt kirjallisessa tarjouksessa. Mikäli Huutokaupan järjestäjälle on jätetty useampi samansuuruinen kirjallinen tarjous samasta esineestä, osto-oikeus on aikaisemmin jätetyllä ostomääräyksellä. Huutokaupan järjestäjä ei vastaa vahingoista, joita Toimeksiantajalle saattaa aiheutua sen johdosta, että Huutokaupan järjestäjä laiminlyö kirjallisen tarjouksen. Kirjallisesti annetut tarjoukset ovat aina Ostajan vastuulla ja Ostajan vastuulla on myös tarkastaa ovatko ne johtaneet ostotapahtumaan. Huutokaupan järjestäjä pyrkii ilmoittamaan ostoon johtaneesta kirjallisesta tarjouksesta Ostajalle.

11     PUHELIMITSE TAPAHTUVA TARJOAMINEN  

Huutokaupan järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden tehdä tarjouksia puhelimitse huutokaupassa myynnissä olevista esineistä. Mikäli Ostaja haluaa osallistua huutokauppaan puhelimitse, tulee hänen ilmoittaa kirjallisesti asiasta Huutokaupan järjestäjän toimistoon puhelimitse ja sopia järjestelystä viimeistään 24 tuntia ennen huutokaupan alkua. Tarjoajan tulee ilmoittaa kirjallisesti ilmoituksessa: mitä esineitä tarjous koskee, mistä puhelinnumerosta tarjojan tavoittaa huutokaupan aikana. Puhelintarjous tehdään tarjoajan omalla vastuulla. Huutokaupan järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka tarjoajalle on mahdollisesti aiheutunut sen johdosta, että Huutokaupan järjestäjä laiminlyö tarjouksen toteuttamisen tai joutuu priorisoimaan muista tarjouksista huolehtimista. Tarjoaja sitoutuu maksamaan lähtöhinnan esineistä. Puhelintarjouksia vastaanotetaan kohteista, joiden lähtöhinta on vähintään 200 euroa.     

12     LOPPUHINTALUETTELO   

Loppuhintaluettelo on nähtävillä Huutokaupan järjestäjän toimistossa sekä internetissä.

13     KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA    

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

14     KUVAUS JA MATERIAALIT     

Huutokaupan järjestäjällä on oikeus valokuvata tai muutoin kuvata kohteita painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Huutokaupan järjestäjän omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai myyntimääräykseen.

15     LUOTTOTARKISTUKSET JA LUOTTOKIRJE      

Ennen huutonumeron myötämistä ja asiakkaan osallistumista huutokauppaan, Huutokaupan järjestäjällä on oikeus:

-        tehdä huutokauppaan osallistuvista asiakkaista luottotarkistus.

-        vaatia tarvittaessa luottokirjettä (letter of credit) asiakkaan pankilta, erityisesti mutta tähän rajoittumatta, mikäli kyseessä on asiakas jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa, suomalaista henkilötunnusta ja/tai suomalaista pankkitiliä.

16     HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY       

Huutokaupan järjestäjä sitoutuu menettelemään asiakkaidensa henkilötietojen osalta Suomen henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tiettyjä Huutokaupan järjestäjän tarjoamia palveluja voi käyttää vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Huutokaupan järjestäjä edellyttää asiakkailtaan (sekä rekisteröidyltä tai ei-rekisteröidyltä) tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat Huutokaupan järjestäjän palveluiden käyttämisen edellytys.

Asiakkaan antamat henkilötiedot tallennetaan Huutokaupan järjestäjän ylläpitämään henkilötietorekisteriin. Huutokaupan järjestäjä käyttää annettuja asiakkaan henkilötietoja tai muita asiakas- tai sopimussuhteen perusteella Huutokaupan järjestäjän saamia henkilötietoja hallinnointiin ja Huutokaupan järjestäjän velvollisuuksien täyttämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkina- ja asiakasanalyyseihin sekä markkinointiin ja muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin.

Huutokaupan järjestäjä käsittelee käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädännön ja sähköisestä viestinnästä annetun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa Huutokaupan järjestäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Jos asiakas ei halua henkilötietojaankäytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, hän voi ilmoittaa siitä kirjallisesti Huutokaupan järjestäjälle. Henkilörekisterin sisältämiä tietoja voidaan täydentää yksityisistä ja julkisista rekistereistä saatavilla olevilla tiedoilla.

Asiakas voi käyttää henkilötietolain mukaista itseään koskevien henkilötietojen tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Huutokaupan järjestäjälle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.  Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä samassa osoitteessa. Pyynnöstä Huutokaupan järjestäjä oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

17     RIITOJEN RATKAISU        

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaisesti.