Myyntiehdot

YLEISET MYYNTIEHDOT – voimassa 1.1.2013 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan esineen myyntiä huutokaupassa koskevaan toimeksiantoon (jäljempänä Toimeksianto) jolla Hagelstamin Huutokaupat Oy/Apollo Huutokaupat (Huutokaupan järjestäjä) ottavat Toimeksiantajan esineen myytäväksi huutokaupassa esineen myyjän (Toimeksiantaja) lukuun. Apollo Auctions on Hagelstamin Huutokaupat Oy:n rekisteröity aputoiminimi. Toimeksiannosta on allekirjoitettu osapuolten välillä erillinen toimeksiantosopimus (jäljempänä Toimeksiantosopimus) jonka osa nämä yleiset ehdot ovat.

1     TEHTÄVÄN LAATU JA LAAJUUS

Toimeksiantaja valtuuttaa Huutokaupan järjestäjän myymään ja Huutokaupan järjestäjä sitoutuu tarjoamaan myytäväksi huutokaupalla Toimeksiantajan esineen Toimeksiantajan lukuun jäljempänä määritellyin ehdoin. Huutokaupassa esineen huutaa Ostaja (jäljempänä Ostaja), johon sovelletaan erillisiä Huutokaupan Ostoehtoja. Toimeksiantaja valtuuttaa Huutokaupan järjestäjän myymään esineen huutokaupassa Toimeksiantajan lukuun, perimään myydyn esineen kauppahinnan Ostajalta, purkamaan kaupan, mikäli Ostaja laiminlyö maksun suorittamisen, sekä käyttämään kaikkia näissä ehdoissa mainittuja sekä myyjälle yleisesti kuuluvia oikeuksia. Huutokaupassa sovelletaan yleisiä ostoehtoja. Toimeksiantaja vakuuttaa antaneensa Huutokaupan järjestäjälle myytäväksi jätetyistä esineistä kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa esineen hinnoitteluun tai Ostajan ostopäätökseen tai jotka muutoin ovat merkityksellisiä Toimeksiannossa.

2     ESINEEN TUTKINTA JA TOIMEKSIANNOSTA LUOPUMINEN

Huutokaupan järjestäjä pidättää mahdollisuuden tutkia esinettä tarkemmin Toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Huutokaupan järjestäjä pidättää oikeuden luopua Toimeksiannosta mistä tahansa syystä tutkittuaan myytäväksi jätetyn esineen. Huutokaupan järjestäjällä on oikeus kieltäytyä ottamasta esinettä huutokaupattavaksi mistä tahansa syystä ilman erityisiä perusteluja, esimerkiksi, mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta, jos ilmenee epäselvyyttä esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun asiaan vaikuttavan seikan osalta. Huutokaupan järjestäjällä ei ole korvausvelvollisuutta Toimeksiantajaa kohtaan Toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta. 

3     SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU

Huutokaupan järjestäjä vakuuttaa esineet niiden valvottua hintaa vastaavasta arvosta (ellei korkeammasta vakuutussummasta ole sovittu erillisessä kirjallisessa sopimuksessa) Huutokaupan järjestäjän tiloissa tapahtuvien murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Esineet vakuutetaan siitä hetkestä alkaen, jolloin Huutokaupan järjestäjä ottaa ne Toimeksiantajalta vastaan. Huutokaupan järjestäjä säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa Toimeksiantajalle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista (esimerkiksi, mutta siihen rajoittumatta, puun halkeilusta). Mikäli kuitenkin Huutokaupan järjestäjän (tai sellaisen josta Huutokaupan järjestäjä vastaa) tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Huutokaupan järjestäjän vastuu tämän vastuuvakuutukseen. Huutokaupan järjestäjän vastuuvakuutus korvaa enintään miljoona euroa vahinkotapahtumaa kohden. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Huutokaupan järjestäjä vastaa aiheutuneesta vahingosta Toimeksiantajalle.

4     HUUTOKAUPAN LUETTELOKUVAUS, LÄHTÖHINTA JA VALVOTTU HINTA

Huutokaupan järjestäjä päättää yksipuolisesti esineen luettelokuvauksen sekä esineelle määrättävän lähtöhinnan. Esineen lähtöhinta perustuu Huutokaupan järjestäjän tekemään markkinaperusteiseen arvioon esineestä. Lähtöhinta on ainoastaan ohjeellinen, ja esineen toteutunut myyntihinta saattaa poiketa lähtöhinnasta huomattavasti. Toimeksiantajalla on oikeus asettaa Toimeksiannon yhteydessä Toimeksiantosopimuksessa tai sovittaessa muutoin kirjallisesti ennen huutokauppaa, myytävälle Toimeksiantajan esineelle hinta, jota myynnissä ei saa alittaa (jäljempänä valvottu hinta).  Valvottu hinta ei saa kuitenkaan ylittää lähtöhintaa ja sen tulee olla Huutokaupan järjestäjän hyväksymä. Huutokaupan järjestäjällä ei ole oikeutta myydä esinettä alle valvotun hinnan ilman Toimeksiantajan kunkin Toimeksiannon osalta erikseen antamaa suostumusta. Jos esineestä ei saada valvottua hintaa, se jää myymättä. Jos valvottua hintaa ei ole määritelty, esine myydään eniten tarjoavalle Ostajalle.  

5     TOIMEKSIANNON VOIMASSAOLO JA SEN PERUUTTAMINEN

Myyntitoimeksianto on voimassa siihen huutokauppaan asti, ja sen jälkeen neljätoista (14) päivää, johon Huutokaupan järjestäjä on esineen määrännyt myytäväksi. Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa Toimeksianto seitsemän (7) päivän sisällä toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisesta.  Mikäli Toimeksiantaja peruuttaa myyntitoimeksiannon tämän jälkeen, sitoutuu Toimeksiantaja korvaamaan Huutokaupan järjestäjälle asiantuntijan käytöstä, arvioinnista, esineen käsittelystä, markkinoinnista, painotyöstä tai mistä tahansa muusta peruutuksesta johtuvasta seikasta Huutokaupan järjestäjälle aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Lisäksi Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan Huutokaupan järjestäjälle korvauksen, joka vastaa kolmeakymmentäneljää (34) prosenttia lähtöhinnasta lisättynä arvonlisäverolla. Myyntitoimeksianto tulee aina peruuttaa kirjallisesti.

6     PROVISIO JA ARVONLISÄVERO

Huutokaupan järjestäjä perii Toimeksiantajalta jokaisesta Toimeksiantajan huutokaupassa myydystä esineestä provision. Provisio on kuusitoista (16) prosenttia, kuitenkin vähintään 16 euroa esineen myyntihinnasta lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla.

7     HUUTOKAUPAN AJANKOHTA

Huutokaupan järjestäjä pidättää oikeuden milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa myyntitoimeksiannossa huutokaupalle määrättyä ajankohtaa, mikäli Huutokaupan järjestäjä katsoo tämän tarpeelliseksi. Huutokaupan järjestäjällä on oikeus yksipuolisesti päättää missä huutokaupassa esine huutokaupataan. Huutokaupan pitäjä ei vastaa muutetun tai peruutetun huutokaupan seurauksena Toimeksiantajalle aiheutuneista vahingoista.

8     ESINEEN NOUTAMINEN

Toimeksiantajan tulee noutaa Huutokaupan järjestäjältä esine, joka on jäänyt myymättä tai jota ei ole otettu huutokauppaan, viipymättä mutta kuitenkin viimeistään 10 päivän kuluessa siitä huutokaupasta, jossa esine on ollut kaupan tai siitä päivästä, jolloin Huutokaupan järjestäjä on ilmoittanut asiasta Toimeksiantajalle. Mikäli Toimeksiantaja ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Huutokaupan järjestäjällä oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine vakuutetaan ja varastoidaan Toimeksiantajan kustannuksella ja riskillä.

9     TILITYS

Mikäli esine on myyty huutokaupassa, Huutokaupan järjestäjä toimittaa huutokaupan jälkeen Toimeksiantajalle tilityslaskelman. Huutokaupan järjestäjä suorittaa maksun Toimeksiantajan ilmoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa siitä, kun esineen Ostaja on suorittanut kauppahinnan kokonaisuudessaan Huutokaupan järjestäjälle.  Huutokaupan järjestäjällä ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta. Mikäli Ostaja ei maksa kauppahintaa, Huutokaupan järjestäjällä on oikeus harkintansa mukaan purkaa kauppa ja myydä omaisuus uudelleen tai purkaa kauppa ja velvoittaa Toimeksiantajaa noutamaan esine. Huutokaupan järjestäjä voi halutessaan pohtia käytettäviä toimenpiteitä yhdessä Toimeksiantajan kanssa. Mikäli Ostaja on maksanut esineen kauppasumman Huutokaupan järjestäjälle, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Huutokaupan järjestäjällä oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes Ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli Ostajan reklamaatio on oikeutettu, Huutokaupan järjestäjä voi purkaa kaupan. Mikäli Ostajan reklamaatio ei oikeutettu, Huutokaupan järjestäjä tekee tilityksen Toimeksiantajalle. 

10   ESINEEN VIRHEET JA VASTUUT

Huutokaupan järjestäjä ei vastaa Toimeksiantajalle eikä kolmannelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Huutokaupan järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista kuluista. Mikäli Huutokaupan järjestäjä joutuu kuitenkin ilman omaa tuottamustaan Ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee Toimeksiantajan korvata Huutokaupan järjestäjälle kaikki ne kulut, jotka Huutokaupan järjestäjä on joutunut maksamaan.

11   KAUPAN PURKAMINEN

Mikäli huutokaupattu esine osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista ilmenee, on Huutokaupan järjestäjällä oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Huutokaupan järjestäjän tulee palauttaa kauppasumma Ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty toimeksiantajalle, tulee Toimeksiantajan maksaa vastaava summa korvauksena Huutokaupan järjestäjälle 14 päivän sisällä Huutokaupan järjestäjän vaatimuksesta. Lisäksi Toimeksiantaja on velvollinen korvaamaan Huutokaupan järjestäjälle kaikki kustannukset jotka Huutokaupan järjestäjälle ovat aiheutuneet kaupan purkamisesta. Puretun kaupan esine on Toimeksiantajan noudettavissa heti kun Huutokaupan järjestäjä on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa.

12   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Huutokaupan järjestäjä sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja menettelee asiakkaidensa henkilötietojen osalta Suomen henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tiettyjä Huutokaupan järjestäjän tarjoamia palveluja voi käyttää vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Huutokaupan järjestäjä edellyttää asiakkailtaan (sekä rekisteröidyltä tai ei-rekisteröidyltä) tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat Huutokaupan järjestäjän tiettyjen palveluiden käyttämisen edellytys.

Asiakkaan antamat henkilötiedot tallennetaan Huutokaupan järjestäjän ylläpitämään henkilötietorekisteriin. Huutokaupan järjestäjä käsittelee annettuja asiakkaan henkilötietoja tai muita asiakas- tai sopimussuhteen perusteella Huutokaupan järjestäjän saamia henkilötietoja ja niitä käytetään asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja Huutokaupan järjestäjän velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkina- ja asiakasanalyyseihin ja muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin.

Huutokaupan järjestäjä käsittelee käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädännön ja sähköisestä viestinnästä annetun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa Huutokaupan järjestäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Jos asiakas ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointi-tarkoituksiin, voi hän ilmoittaa siitä kirjallisesti Huutokaupan järjestäjälle. Henkilörekisterin sisältämiä tietoja voidaan täydentää yksityisistä ja julkisista rekistereistä saatavilla olevilla tiedoilla.

Asiakas voi käyttää henkilötietolain mukaista itseään koskevien henkilötietojen tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Huutokaupan järjestäjälle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.  Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä samassa osoitteessa. Käyttäjän pyynnöstä Huutokaupan järjestäjä oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

13   RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.